Photo / TAKESHI TSUCHIHASHI
Model / KAORU WATANABE